sahypa_news

habarlar

Hytaýyň import we eksport ýagdaýy

2020-nji ýylyň birinji çärýeginde meniň ýurdumyzyň importy we eksporty 6,4% azaldy, bu bolsa öňki iki aýyň dowamynda 3,1 göterim ep-esli azaldy.Aprel aýynda daşary söwdanyň umumy ösüş depgini birinji çärýekden 5,7 göterim ýokarlandy we eksportyň ösüş depgini 19,6 göterim ýokarlandy.

Gümrük statistikasyna görä, şu ýylyň ilkinji dört aýynda ýurdumyzyň import we eksport haryt söwdasynyň umumy bahasy 9.07 trillion ýuana, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 4,9% peseldi we peseliş derejesi 1,5 azaldy. birinji çärýekden göterim ballary.Şolaryň arasynda eksport 4,4 trillion ýuan bolup, 6,4% peseldi;import 4,33 trillion ýuan bolup, 3,2% peseldi;söwda saldosy 30,4% aşaklap, 415,7 milliard ýuany boldy.

Aprel aýynda ýurdumyň daşary söwda eksporty bazaryň garaşyşlaryndan has gowulaşdy.Eksportyň ösüş depgini 19,6 göterim ýokarlandy we bu meniň ýurdumyň eksport ösüşiniň gaýtadan dikeldilendigini görkezýär.Epidemiýanyň täsirinde Europeewropadaky we ABŞ-daky bazarlar ep-esli azaldy.Şeýle-de bolsa, söwdany diwersifikasiýa etmek strategiýasy oňyn netijelere eýe bolansoň, “Guşak we ýol” ugrundaky ýurtlaryň importy we eksporty hem uly ösüşi görkezdi.Mundan başga-da, ýurduň durnukly daşary söwda syýasatlarynyň birnäçesi güýç ulanylmagyny dowam etdirýär we içerki işiň we önümçiligiň täzeden başlamagy tizlenýär.

"Aprel aýynda gözegçilik maglumatlary eksportyň dikeliş ösüşini görkezendigini görkezýär."Gümrük gullugynyň metbugat sekretary Li Kuiwen beren interwýusynda ýurdumyň daşary söwdasynda ýüze çykýan häzirki ýagdaýyň optimistik däldigini, dürli çylşyrymly we kyn ýagdaýlary çözmelidigini aýtdy.Taýýarlyklar, ýöne meniň ýurdumyň daşary söwdasy durnukly we uzak möhletleýin ösüş tendensiýasy üýtgewsiz galýar.

“Shijiazhauang Sincere Chemicals Co., Ltd.” geljekde belli bir wagtlap basyş astynda öňe gitmegini dowam etdirer.Kynçylyklary bilelikde ýeňip geçmek üçin pudakdaky kärdeşlerimiz bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Iş wagty: 15-2023-nji aprel