sahypa_news

Önümler

N-Formil morfolin (NFM)

Haryt: N - FORMYL MORFOLINE
CAS belgisi: 4394-85-8
Formula: C5H9NO2
Molekulýar agram: 115.13

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sinonimler:
NFM, 4-Formil Morfolin, 4-Morfol Karbaldegid, 4-Morfol Karboksaldegid, Morfol 4 - Formil, N-Formilmorfolin.
N-formilmorfolin (NFM) möhüm organiki çözüji we inçe himiki çig maldyr.Otag otagynyň temperaturasynda reňksiz we aç-açan suwuklykdyr.Amidiň himiki aýratynlyklaryna eýedir.Onuň suwly ergini kislotanyň ýa-da aşgazanyň barlygynda morfoline we formik kislotasyna aňsatlyk bilen gidrolizlenýär we suw ergini gowşak gidroksidi.
N-formilmorfolin, aromatikany taýýarlamak üçin ajaýyp çykaryjy ergin bolup, sintetiki süýümlerde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.
Tebigy gazy, sintez gazyny, flýu gazyny, tebigy gaz kondensat ýagyny we benzini kükürtlemek üçin ulanylýar;bu aromatikany ekstrakt distillýasiýa arkaly dikeltmek üçin ulanyp boljak nebit aromatiki enjamynyň gazyp çykaryjy erginidir.Gowy saýlama, ýylylyk durnuklylygy we himiki durnuklylygy Gowy, zäherli däl, poslamaýan.Ysly uglewodorodlary dikeltmek üçin giňden ulanylýan erginçdir.Aromatika üçin ýokary erginli we saýlama ukyply ajaýyp erotik erginçidir.Onuň garyndysy aromatikany çykarmakda we buten konsentrasiýasynda üstünlikli ulanylýar.

Uzak taryh we durnukly önümçilik
Productioneterlik önümçilik kuwwaty, iberişleri wagtynda tertipläp bileris.
1.Gaty hil gözegçilik ulgamy
ISO şahadatnamamyz bar, berk hil gözegçilik ulgamymyz bar, tehniklerimiziň hemmesi hünärli, olar hil gözegçiliginde.
Sargyt etmezden ozal synagyňyzy iberip bileris.Hiliň köp mukdarda deňdigini kepillendirýäris. SGS ýa-da beýleki üçünji taraplar kabul ederliklidir.
2. Çalt eltip bermek
Bu ýerde köp hünärmen ekspeditorlar bilen gowy hyzmatdaşlygymyz bar;sargydy tassyklanyňyzdan soň önümi size iberip bileris.
3. Has gowy töleg möhleti
Müşderiniň dürli şertlerine görä amatly töleg usullaryny düzüp bileris.Has köp töleg şertleri üpjün edilip bilner

BIZ KÖMEK:
• Durmuşda himiki serişdeleri ediň.Himiýa senagatynda we söwdada 19 ýyldan gowrak tejribämiz bar.
• Hilini üpjün etmek üçin hünärmenler we tehniki topar.Önümleriň islendik hil meselesi üýtgedilip ýa-da yzyna gaýtarylyp bilner.
• qualityokary hilli birleşmeler hyzmatlaryny bermek üçin çuňňur himiýa bilimleri we tejribeleri.
• Hiliň berk gözegçiligi.Iberilmezden ozal synag üçin mugt nusga hödürläp bileris.
• Özbaşdak öndürilen esasy çig mal, Şonuň üçin bahanyň bäsdeşlik artykmaçlygy bar.
• Alyjynyň ýörite haýyşy hökmünde palet bilen gaplamak, meşhur ýük liniýasy bilen çalt ibermek.Müşderiler üçin konteýnerlere ýüklenmezden ozal we soň ýük suratlary.
• Professional ýüklemek. Biziň materiallary ýüklemäge gözegçilik edýän bir toparymyz bar.Konteýner, ýüklemezden ozal paketleri barlarys.
• Her iberiş müşderimiz üçin doly ýükleme hasabatyny eder.
• E-poçta we jaň bilen iberilenden soň iň gowy hyzmat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň