sahypa_news

Önümler

3-Metilpiperidin

Ady : 3-Metilpiperidin
Sinonimler : 3-Pipecoline ; Hexahydro-3-pikolin
Molekulýar formula: C6H13N
Molekulýar agram: 99.17
CAS belgisi: 626-56-2
BMG No.1993

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa:

Indeks

Standart

Daş görnüşi

Reňksiz sähelçe sary suwuklyk

Arassalyk

≥99.0%

Çyglylyk

≤0.3%

Arza:

3-Metilpiperidin, derman we agrohimiýa pudaklarynda dürli goşundylar bilen möhüm organiki birleşme.Derman öndürmek üçin möhüm çig mal we pestisidleriň sintezinde aralyk.Köpugurlylygy we himiki aýratynlyklary ony bu ugurlarda gymmatly madda edýär, jemgyýete peýdaly önümleri ösdürmäge we ösdürmäge kömek edýär.
Bukja we ammar:Her demir deprekde 170 kg madda bar.Suwuň ýa-da suw bilen aragatnaşygyň öňüni almak üçin deprek bilen ygtybarly möhürlemek möhümdir.Deprekleri salkyn, gowy şemalladylýan we gurak ýerlerde ýylylyk ýa-da ot çeşmelerinden uzakda saklaň.

Uzak taryh we durnukly önümçilik
Indi önümçilik kuwwatymyz ýylda 1200MT ýetip biler, iberişleri wagtynda tertipläp bileris.

Güýçli hil gözegçilik ulgamy: Kompaniýamyz önümiň hiliniň iň ýokary standartlaryny üpjün edýän ygtybarly hil dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Tejribeli tehnikler topary bilen hiliň barlagyna gözegçilik etmek üçin hünärmenlerimiz bar.Çig mal gözleginden başlap önümçilige we gaplamaga çenli her bir tapgyr yzygiderliligi we ygtybarlylygy saklamak üçin ýakyndan gözegçilik edilýär.Mundan başga-da, önümlerimiziň hilini has-da barlamak üçin SGS ýaly üçünji tarap synaglaryny hödürleýäris.

Wagtynda eltip bermek: Wagtynda eltmegiň möhümdigine düşünýäris we ygtybarly ekspeditorlar bilen berk hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Sargydyňyzy tassyklanyňyzdan soň, önümleriňizi derrew işlemek we ibermek üçin çalt herekete başlaýarys.Netijeli logistika dolandyryşy arkaly önümleriňiziň ylalaşylan möhletde size ýetmegini üpjün edýäris.

Çeýe töleg şertleri: Aýry-aýry müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite çözgütlere ynanýarys.Töleg opsiýalarynyň köpüsini hödürleýäris we aýratyn talaplaryňyza esaslanyp, alternatiwalary ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyrys.Biziň maksadymyz amatly we ygtybarly amal amalyny üpjün edip, ýerlikli we özara peýdaly töleg şertlerini bermek.

BIZ KÖMEK:
• Durmuşda himiki serişdeleri ediň.Himiýa senagatynda we söwdada 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar.
• Hilini üpjün etmek üçin hünärmenler we tehniki topar.Önümleriň islendik hil meselesi üýtgedilip ýa-da yzyna gaýtarylyp bilner.
• qualityokary hilli birleşmeler hyzmatlaryny bermek üçin çuňňur himiýa bilimleri we tejribeleri.
• Hiliň berk gözegçiligi.Iberilmezden ozal synag üçin mugt nusga hödürläp bileris.
• Özbaşdak öndürilen esasy çig mal, Şonuň üçin bahanyň bäsdeşlik artykmaçlygy bar.
• Alyjynyň ýörite haýyşy hökmünde palet bilen gaplamak, meşhur ýük liniýasy bilen çalt ibermek.Müşderiler üçin konteýnerlere ýüklenmezden ozal we soň ýük suratlary.
• Professional ýüklemek. Biziň materiallary ýüklemäge gözegçilik edýän bir toparymyz bar.Konteýner, ýüklemezden ozal paketleri barlarys.
Her iberiş müşderimiz üçin doly ýükleme hasabatyny eder.
• E-poçta we jaň bilen iberilenden soň iň gowy hyzmat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň