sahypa_news

Önümler

Fenil diklorofosfat

Ady : Fenil diklorofosfat
Molekulýar formula: C6H5Cl2O2P
Molekulýar agram: 210.98
CAS belgisi: 770-12-7

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa:

Fenil diklorofosfat

Indeks

Standart

Arassalyk

≥99.0%

Daş görnüşi

Reňksiz suwuklyk

Daş görnüşi: reňksiz suwuk, göze görünmeýän haramlyk
Arassalygy: ≥99.0%
Aýratynlyklary: reňksiz, gaty az goňur suwuk
Arza:
Gologenlenen organofosfat.Organofosfatlar, gidridler ýaly güýçli azaldýan serişdeleriň barlygynda ýokary zäherli we ýangyjy fosfin gazynyň döremegine sezewar bolýarlar.Okisleýji maddalar bilen bölekleýin okislenme zäherli fosfor oksidleriniň çykmagyna sebäp bolup biler.

Bukja we ammar:
250 kg plastik deprek.Suwuň syzmazlygy we degmezligi üçin berk ýapyk.Otdan we ýylylyk çeşmesinden uzakda, salkyn, howa we gurak ýerlerde saklanýar.

Önümçilik bilen baglanyşykly ::
• Uzak taryh we durnukly önümçilik
• Indi önümçilik kuwwatymyz aýda 60MT-den gowrak the iberişleri wagtynda tertipläp bileris.
• Hiliň berk gözegçilik ulgamy
ISO şahadatnamamyz bar, berk hil gözegçilik ulgamymyz bar, tehniklerimiziň hemmesi hünärli, olar hil gözegçiliginde.
Sargyt etmezden ozal synagyňyzy iberip bileris.Hiliň köp mukdarda deňdigini kepillendirýäris. SGS kabul ederliklidir.
• Durmuşda himiki serişdeleri ediň.Himiýa senagatynda we söwdada 18 ýyldan gowrak tejribämiz bar.
• qualityokary hilli birleşmeler hyzmatlaryny bermek üçin çuňňur himiýa bilimleri we tejribeleri.
• Hiliň berk gözegçiligi.Iberilmezden ozal synag üçin mugt nusga hödürläp bileris.
• Hytaýdan gelip çykan çig mal, Şonuň üçin bahanyň bäsdeşlik artykmaçlygy bar.
• Hilini üpjün etmek üçin hünärmenler we tehniki topar.
• Önümleriň islendik hil meselesi üýtgedilip ýa-da yzyna gaýtarylyp bilner.

Üstünligi:
Çalt eltip bermek
Bu ýerde köp hünärmen ekspeditorlar bilen gowy hyzmatdaşlygymyz bar;sargydy tassyklanyňyzdan soň önümi size iberip bileris.
Has gowy töleg möhleti
• Ilkinji hyzmatdaşlyk üçin T / T we LC göz öňünde tutup bileris.Adaty müşderimiz üçin has köp töleg şertlerini hem berip bileris.
• Alyjynyň ýörite haýyşy hökmünde palet bilen gaplamak, meşhur ýük liniýasy bilen çalt ibermek.Müşderiler üçin konteýnerlere ýüklenmezden ozal we soň ýük suratlary.
• Professional ýüklemek. Biziň materiallary ýüklemäge gözegçilik edýän bir toparymyz bar.• • theüklemezden ozal konteýner, paketleri barlarys.
• Her iberiş müşderimiz üçin doly ýükleme hasabatyny eder.
• E-poçta we jaň bilen iberilenden soň iň gowy hyzmat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň