sahypa_news

Önümler

N, N, N ', N'-Tetrametilethilenediamin

Ady : N, N, N ', N'-Tetrametiletilenediamin
Sinonimler : TMEDA / TEMED, BIS (DIMETHYLAMINO) ETHANE, 1,2-
Molekulýar formula: C6H16N2
Molekulýar agram: 116.21
CAS belgisi: 110-18-9
BMG.:.: 2372

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa:

Indeks

Standart

Daş görnüşi

reňksiz suwuklyk

Arassalyk

≥99.0%

Çyglylyk

≤0.1%

Aýratynlyklary:
TMEDA katalizatory reňksiz saman suwuk üçünji amin.Materialda amin ysy bar.Suwda, etil spirtinde we beýleki organiki erginlerde aňsatlyk bilen ereýär.

Organiki sintezde aralyk hökmünde ulanylýar.Şeýle hem poliuretan gaty köpükler üçin biri-birine baglanyşýan katalizator hökmünde ulanylýar.Akrilamid jelleriniň polimerizasiýasyny öňe sürmek üçin APS bilen katalizator hökmünde ulanylýan erkin radikal stabilizator
Gaplamak we saklamak: 160kg / deprek.Suwuň syzmazlygy we degmezligi üçin berk ýapyk.Otdan we ýylylyk çeşmesinden uzakda, salkyn, howa we gurak ýerlerde saklanýar.

Beýleki maglumatlar:
Uzak taryh we durnukly önümçilik
Indi önümçilik kuwwatymyz ýylda 2000MT ýetip biler, iberişleri wagtynda tertipläp bileris.
1.Gaty hil gözegçilik ulgamy
Bizde berk hil gözegçilik ulgamy bar, tehniklerimiziň hemmesi hünärli, olar hil gözegçiligine berk gözegçilik edýärler.
Sargyt etmezden ozal synagyňyzy iberip bileris.Hiliň köp mukdarda deňdigini kepillendirýäris. SGS ýa-da beýleki üçünji taraplar kabul ederliklidir.
2. Çalt eltip bermek
Bu ýerde köp hünärmen ekspeditorlar bilen gowy hyzmatdaşlygymyz bar;sargydy tassyklanyňyzdan soň önümi size iberip bileris.
3. Has gowy töleg möhleti
Müşderiniň dürli şertlerine görä amatly töleg usullaryny düzüp bileris.Has köp töleg şertleri üpjün edilip bilner

BIZ KÖMEK:
• Durmuşda himiki serişdeleri ediň.Himiýa senagatynda we söwdada 19 ýyldan gowrak tejribämiz bar.
• Hilini üpjün etmek üçin hünärmenler we tehniki topar.Önümleriň islendik hil meselesi üýtgedilip ýa-da yzyna gaýtarylyp bilner.
• qualityokary hilli birleşmeler hyzmatlaryny bermek üçin çuňňur himiýa bilimleri we tejribeleri.
• Hiliň berk gözegçiligi.Iberilmezden ozal synag üçin mugt nusga hödürläp bileris.
• Özbaşdak öndürilen esasy çig mal, Şonuň üçin bahanyň bäsdeşlik artykmaçlygy bar.
• Alyjynyň ýörite haýyşy hökmünde palet bilen gaplamak, meşhur ýük liniýasy bilen çalt ibermek.Müşderiler üçin konteýnerlere ýüklenmezden ozal we soň ýük suratlary.
• Professional ýüklemek. Biziň materiallary ýüklemäge gözegçilik edýän bir toparymyz bar.Konteýner, ýüklemezden ozal paketleri barlarys.
Her iberiş müşderimiz üçin doly ýükleme hasabatyny eder.
• E-poçta we jaň bilen iberilenden soň iň gowy hyzmat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň