sahypa_news

Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

“Shijiazhuang Sincere Chemicals Co., Ltd.” 2001-nji ýylda esaslandyryldy, öňdebaryjy himiýa öndürijisi we üpjün edijisi, hatda iň talap edilýän pudagyň isleglerini hem kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri hödürlemek bilen buýsanýar.

Organiki himiki maddalar, organiki däl himiki maddalar we nepis himiki maddalar ýaly köp sanly himiki önüm öndürmekde ýöriteleşýäris.Üstünlige ygrarlylygymyza buýsanýarys we önümlerimiz ýokary arassalygy, ajaýyp hili we ýokary öndürijiligi bilen tanalýar.N, N, N ', N'-Tetrametiletilenediamin, Formamid, 2,2'-Diklorodietil efir, 3,5-Dimetilpiperidin, Morfolin, N-Metilmorfolin, N-Formilmorfolin, N, N-Dimetilbenzilamin, Piridin, Metil amin gidroklorid, α-asetil-γ-butirolakton, Piperazin, N-Metilpiperazin we ş.m.

baof1

Önümimiziň ulanylyş aralygy pestisidleri, dermanlary, boýaglary, gündelik himiýa, suwy bejermek, elektronika we beýleki senagat pudaklaryny öz içine alýar.Şeýle hem, belli bir pudak talaplary üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri berip bileris.

Iň ýokary önümlerimizden başga-da, müşderi hyzmatyna-da uly ähmiýet berýäris.Toparymyz önüm gözleglerinden başlap, satuwdan soňky goldawa çenli çalt we hünär kömegi bermek üçin elmydama elýeterlidir.

Müşderilerimiz bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy ösdürmäge borçlanýarys we guramaňyzy ýokary hilli himiki çözgütler bilen üpjün etmek mümkinçiligine sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

a0a8d11265f0c8dc5cddc02520a85cc

66523f557862461664fde709a09b1ba

d76a8f0ee0fc46f914d1ee3db10ff43

435e4e53b645e485d1caebc64ab94e6

8e8576394b7384b3c282d6b38ede8db

a151dfe16ead56c0ff93f8f2411b675

77eb3799fca09f917c29f38ccb828a5

acfb4683c45685ffe25f6cd43e82ed9

Näme üçin bizi saýlamaly?

20 ýyldan gowrak Uzak taryh we durnukly önümçilik
Indi önümçilik kuwwatymyz ýylda 2000MT-den gowrak, iberişleri wagtynda tertipläp bileris.

Gaty hil gözegçilik ulgamy

ISO şahadatnamamyz bar, berk hil gözegçilik ulgamymyz bar, tehniklerimiziň hemmesi hünärli, olar hil gözegçiliginde.
Sargyt etmezden ozal synagyňyzy iberip bileris.Hiliň köp mukdarda deňdigini kepillendirýäris. SGS kabul ederliklidir.

Çalt eltip bermek

Bu ýerde köp hünärmen ekspeditorlar bilen gowy hyzmatdaşlygymyz bar;sargydy tassyklanyňyzdan soň önümi size iberip bileris.

Has gowy töleg möhleti

Adaty müşderimiz üçin has köp töleg şertlerini hem berip bileris.

252154ba5e45d20cc088a926134a5af

Biz söz berýäris:
Life Durmuşda himiki serişdeleri ediň.Himiýa senagatynda we söwdada 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar.
Hilini üpjün etmek üçin hünärmenler we tehniki topar.Önümleriň islendik hil meselesi üýtgedilip ýa-da yzyna gaýtarylyp bilner.
High qualityokary hilli birleşmeler hyzmatlaryny bermek üçin çuňňur himiýa bilimleri we tejribeleri.
Quality Hiliň berk gözegçiligi.Iberilmezden ozal synag üçin mugt nusga hödürläp bileris.
Chinese Hytaýdan gelip çykan çig mal, Şonuň üçin bahanyň bäsdeşlik artykmaçlygy bar.
Rep Abraýly iberiş liniýasy bilen çalt ibermek, Alyjynyň aýratyn haýyşy hökmünde palet bilen gaplamak.Müşderiler üçin konteýnerlere ýüklenmezden ozal we soň ýük suratlary.
● Professional ýüklemek. Materiallary ýüklemekde biziň bir toparymyz bar.Konteýner, ýüklemezden ozal paketleri barlarys.
Her iberiş müşderimiz üçin doly ýükleme hasabatyny eder.