sahypa_news

habarlar

Kompaniýamyz döredileli bäri ýene bir taryhy tapgyr

SHIJIAZHUANG, HEBEI DÖWLETI: SHIJIAZHUANG SINCERE HIMICALS CO., LTD soňky döwürde HAINAN SINCERE INDUSTRIES CO., LTD hasaba alnandygyny we döredilendigini yglan etdi.
Bu ädim, SHIJIAZHUANG SINCERE CHMICALS Co., Ltd tolkunlary döwmek we öňümizdäki syýahatymyz üçin ýola çykmak üçin möhüm ädimdir.
2023-nji ýylyň 2-nji fewralynda Hainan Sincere Industries Co.“Shijiazhuang Sincere Chemicals Co., Ltd.” kompaniýasynyň ähli işgärleri mähirli gutladylar.Baýramçylyk üçin öňki baş müdir Guo ingingming, häzirki baş menejer Libbi Yanan, Hainanyň iş dolandyryjysy Şi Huiqian we kanuny şahs Guo Jinfu gatnaşdy.
Sahypany saýlamakdan başlap, şäherçä çenli “Hainan Sincere Industries Co., Ltd.” köp görgüleri ýeňip geçdi, ýöne tutuş kompaniýa kynçylyklardan gorkmaýar we kyn meseleleri çözmäge batyrgaý, esasanam kompaniýanyň C derejesi üçin birnäçe tagalla etdi. döretmek, çözmek, bezemek we beýleki ýadaw işler.Indi “Hainan Sincere Industries Co., LTD” eýýäm doly ýolda.“Hainan Sincere Industries Co., Ltd.” -iň döredilmegi, 2001-nji ýylda döredileninden bäri tutuş kompaniýanyň iň köp tagalla eden taslamasydyr. Onuň ýagdaýy we ähmiýeti kompaniýanyň taryhynda ýazylyp bilner.
“Kompaniýamyzyň ajaýyp geljegi bolar.Mundan başga-da, özümizden çykarys we ýeňiş gazanarys "-diýdi. SHI JIA ZHUANG SINCERE CHEMICALS CO., LTD
Bu habar, kompaniýanyň soňky başlangyçlarynyň we üstünlikleriniň, şol sanda:
• HAINAN SINCERE INDUSTRIES CO., LTD hasaba alyň we dörediň
• Shi Huiqian, HAINAN SINCERE INDUSTRIES Co., LTD-iň iş dolandyryjysy wezipesine bellendi
HAINAN SINCERE CHEMICALS CO., LTD hasaba almak we döretmek barada has giňişleýin maglumat üçin şu ýere basyň http://www.sjzchx.com.


Iş wagty: Maý-04-2023